11 Mayıs 2012 Cuma

19 Hıfz(koruma) Ayeti

Okunmasında büyük faydalar görülen.cin şeytan insan diğer varlıkların şerrinden koruyan 19 ayeti kerime.
Bismillahirrahmanirrahiym*Ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym* Falllahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn.VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD.ve hafaznaha min külli şeytanin raciymin.Ve hıfzan zalike takdirul azizil aliym.İn kullu nefsin lemmâ ‘aleyhâ hâfiz(un).İnne batşe rabbike le şedîdun.İnnehu huve yubdiu ve yuîdu.Ve huvel gafûrul vedûdu.Zul arşil mecîdu.Fa’âlun limâ yurîdu.Hel etâke hadîsul cunûdi.Fir’avne ve semûde.Belillezîne keferû fî tekzîbin.Vallâhu min verâihim muhîtun.Bel huve kur’ânun mecîdun.Fî levhın mahfûzin.Ve hüvel kahiru fevka ıbadihi veyürsilü aleyküm hafezaten.femâ erselnâke ‘aleyhim hafîzân.İnne rabbi ala külli şey'in hafıyz.Lehu muakkibâtun min beyni yedeyhi ve min halfihî yahfezûnehu min emrillâh.İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun.ve künna lehüm hafizıyn.ve rabbuke alâ kulli şeyin hafîzın.Allahü hafiyzun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil.Li külli evvabin hafiyz.ve inne aleyküm le hafizıyn.

El-Alim İsmi.Zeka Ve Manevi Haller

"Ya Alim" Şeklinde Zikr Edilir

1) El-Aliym ism-i şerifi zikretmek kalpleri nurlandırır, kalbe Allâh korkusunu yerleştirir, ilmi ve zekâyı artırır.

2) El-Aliym ism-i şerif Allâh-u Te'âlâ'nın has kullarının zikridir. Bu ism-i şerifi zikretmek seyr-i sülûke yeni başlayanlara çok uygun olur ve bu ism-i şerifte murâkabeye tenbih vardır. "Has" kelimesinin anlamı; İyi nitelikleri kendinde toplamış olan

3) Bu ism-i şerîfi zikretmek hikmete ve sırlı ilimlere ulaştırır, ilim ve manevi marifet tahsiline (elde etmeye) yardımcı olur.

4) Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse Allâh-u Te'âlâ'yı hakkıyla bilir.

5) Her kim bu ism-i şerifi kendisini manevi bir hal kaplayıncaya kadar mübalağa sığasıyla ve nida harfiyle başlayarak yani (( Yâ Allâmel ğuyûb )) şeklinde zikrederse Allâh-u Te'âlâ'nın manevi ricali(dostları) ile görüşür, kalplerdeki gizlilikler kendisine açılır ve ruhu manevi urucatta (yükseliş basamaklarında) nasibi olduğu makama kadar yükselir.

6) El-Hâtemî (Rahimehullâh)'ın "Kimyâ-i Sa'âdet" isimli kitabında zikredildiği üzere; her kim"Yâ âlimel ğaybi veş şehâdeh." diye namazların sonunda (lOO)'er defa okuyanlar görür gibi imana sahip olurlar. 

Kalp Gözü Açan Ayetler (Keşif Ayetleri)

Kuran-ı Kerimdeki Keşif Ayetleri
sabah namazını kıldıkdan sonra 7 defa
"fe keşefna anga gıdaa fe beserukel yevme hadid ve sallahlahü ale seyyideni muhammedin ve ala ali hi ve sahbihi vesellem "okuyun iki elin baş parmaklarına üfleyin ve parmaklarınızı gözünüze mes edin...Bunu alışkanlık haline getirin.Hiç bir zararı olmaz aksine gözünüzün nuru artar.Aşağıdaki ayetler 40 gün 41 defa okunur.

1- Necm Suresi 58 لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh(kâşifetun).

Onu, Allah'tan başka keşfedecek yoktur.

2- kaf suresi 22.ayeti:لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun.

(Allahû Teâla buyurur): “Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir.”

3- Mülk suresi 14.ayet:Elâ ya’lemu men halak(halaka), ve huvel latîful habîr(habîru).

Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif'tir, Habîr'dir (haberdar olandır).

4- Yasin suresi 53.ayet:İn kânet illâ sayhaten vâhıdeten fe izâ hum cemîun ledeynâ muhdarûn(muhdarûne).

5-Yusuf 100.ayet:"İnne rabbi lediyfun lima yeşa'u İnnehü huvel alimul hakim."
Şüphesiz ki; benim Rabbim, dilediğine lütuf sahibidir. Alîm (en iyi bilen) ve Hakîm (en iyi hüküm veren, hikmet sahibi) olan muhakkak ki; “O” dur.”

6- En'am 103.ayet : Lâ tudrikuhul ebsâru ve huve yudrikul ebsâr(ebsâru) ve huvel lâtîful habîr(habîru).

Görme hassaları onu idrak edemez. Ve O, görme hassalarını idrak eder. Ve O, lâtiftir, herşeyden haberdardır.

7- Lokman 16.ayet:"Yâ buneyye innehâ in teku miskâle habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun)."

Ey yavrum! Muhakkak ki o (amelin), bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o, bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa, Allah onu, (kıyâmet günü hayat filminde karşına) getirir. Muhakkak ki Allah; Lâtif'tir (lütuf sahibi), Habîr'dir (haberdar olan).

8-Azap 34.ayet:Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren).

Ve evlerinizde Allah'ın âyetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah; Lâtif'tir (lütuf sahibi), Habîr'dir (herşeyden haberdar).

9- Hacc 63.ayet :"E lem tere ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun)."

Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah, Lâtif'tir (lütûf sahibidir), Habîr'dir
(herşeyden haberdardır).

10- Tarık suresi 9.ayet:"Yevme tubles serâir(serâiru). "

"Gizli şeylerin açıklanacağı gün."

11- Nahl 69.ayeti:Summe kulî min kullis semerâti feslukî subule rabbiki zululâ(zululen), yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne).

Sonra meyvelerin (çiçeklerin) hepsinden yeyin! Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülûk edin (uçun, dolaşın). Onun karnından muhtelif (çeşitli) renklerde içecek (bal) çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için elbette bir âyet (delil) vardır.


12-Tevbe .16.ayeti:Em hasibtum en tutrekû ve lemmâ ya'lemillâhullezîne câhedû minkum ve lem yettehızû min dûnillâhi ve lâ resûlihî ve lel mu'minîne ve lîceh(lîceten), vallâhu habîrun bi mâ ta'melûn(ta'melûne).

Yoksa siz Allah'ın, sizden savaşanları ve Allah'tan ve O'nun resûlünden ve mü'minlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen, bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah, yaptığınız şeylerden haberdardır

Tevbe suresi son 3 ayeti:

13-Ve îzâ mâ unzilet sûretun nazara ba’duhum ilâ ba’d(ba’din), hel yerâkum min ehadin summensarafû, sarafallâhu kulûbehum bi ennehum kavmun lâ yefkahûn(yefkahûne).

Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman: “Sizi gören bir kimse var mı?” diye onlar birbirlerine bakarlar sonra giderler. Allah, onların kalplerini, fıkıh etmeyen bir kavim olmaları sebebiyle çevirdi.

14-Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).

Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O'na ağır gelir (O'nu üzer). Size çok düşkün, mü'minlere şefkatli ve merhametlidir.

15- Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O'ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah'a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.

16-En'am suresi 75.ayet:Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel ardı ve li yekûne minel mûkınîn(mûkınîne).

Ve böylece Biz, İbrâhîm'e onun mûkınîn (yakîn hasıl edenlerden) olması için yerin ve göklerin (semaların) melekûtunu gösteriyoruz (gösteriyorduk).

Uyarı:
Kuran-ı Kerimde toplam 20 keşif ayeti var.Havas çalışmalarında kullanılır.40 gün 41 defa okunur..ama yetki sahibi olmanız ve ya bu konuda bilgi sahibi bir hocadan eğitim almış olmanız gerekiyor.Sıradan kişiler kesinlikle okuyamaz çünkü Beyinde hasar bırakma tehlikesi vardır.